Audit

V oblasti auditu vykonávame

  • overovanie individuálnej účtovnej závierky
  • overovanie konsolidovanej účtovnej závierky
  • overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou
  • overovanie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
  • uisťovacie a súvisiace audítorské služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku

Audit vykonávame v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení n.p. a Medzinárodnými audítorskými štandardmi /ISA/

Oblasti výkonu auditu:

  • podnikateľská sféra /obchodné spoločnosti – a.s., s.r.o., výrobné a poľnohospodárske družstvá/
  • verejná správa /najmä: obce, mestá, príspevkové organizácie/
  • neziskové organizácie

Správy o transparentnosti

Novinky

...